Başvuru Formu

Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 – ilgili Kişinin Hakları maddesine istinaden herkes, veri sorumlusu sıfatına tabi olan şirketimiz BAYINDIR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra ‘’Bayındır Ambalaj” olarak anılacaktır.)’ye aşağıda belirtilen talepler ve usuller doğrultusunda başvuruda bulunma hakkında sahiptir.

Ek-1’de bulunan başvuru formatı ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

Hangi Talepler Doğrultusunda Başvuru Yapılabilir?

 1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenmek.
 2. Kişisel Veri işleniyorsa buna yönelik bilgi talep
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep etme.
 4. Üçüncü kişilere aktarım yapılıp yapılmadığı, yurt dışına aktarım yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi talep etme.
 5. Kişisel Verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep
 6. KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen, Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişi talebinin üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini isteme.
 7. Silme, yok etme, anonimleştirme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme.
 8. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Başvuru Nasıl Yapılmalıdır?

 

 

 

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuruda Bulunacak Bilgiler
Şahsen Başvuru

(Kişinin bizzat yaptığı başvuru)

Minareli Çavuş OSB Mahallesi

N. 201. Sk. No:12 Nilüfer / Bursa

Formun her sayfası imzalanmalı ve form, başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerine “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Zarf İnsan Kaynaklarına teslim

edilmelidir.

Noter Aracılığıyla Başvuru Minareli Çavuş OSB Mahallesi

N. 201. Sk. No:12 Nilüfer / Bursa

Formun her sayfası imzalanmalı ve iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir. Zarfın üzerine “Kişisel  Verilere  İlişkin  Bilgi

Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanarak ‘’Kayıtlı   Elektronik   Posta

(KEP)’’ yoluyla başvuru

 

bayindirambalaj@hs03.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 1. Başvuru formu tam ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
 2. Başvuru formunda yer alan taleplerin, açık, anlaşılır, net olması
 3. Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz
 4. Yazılı yapılacak başvurularda formun her sayfası imzalanmış olmalıdır.
 5. Başvuru formu kapalı zarf ile gönderiliyorsa üzerine, elektronik ortamdan gönderiliyorsa açıklama kısmına ‘’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılarak iletilmelidir.

Yukarıdaki hususların dikkate alınmaması veya Bayındır Ambalaj tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin tarafınızca temin edilmemesi durumunda, talebiniz gereği gibi iletilmediğinden talebinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle meydana gelen uyuşmazlıkların hiçbirinden Bayındır Ambalaj sorumlu değildir.

Başvurunun Yanıtlanma Süreci

Tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre Bayındır Ambalaj’e ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Akabinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi halinde kurulca belirlenen ücret tarafınızdan talep edilecektir.

 

 

EK-1

 1. Başvuruyu Yapan Kişini İletişim Bilgileri;

 

Adı
Soyadı
Telefon Numarası
T.C. Kimlik Numarası
E-Posta
Adres

 

 1. Şirket İle Olan İlişkiniz;

 

Müşteri O Ziyaretçi O Diğer (Belirtiniz)
Şirkette iletişimde olduğunuz birim/departman;

 

Konu:

Eski Çalışan O
 

Çalışılan Yıllar:

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı      O
 

Tarih:

 

 1. KVKK’nın Maddesi Uyarınca Talebinizi Aşağıda Açıkça Belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Şirket Tarafından Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Belirtiniz.

 

 

O Adresime gönderilmesini istiyorum

O E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

O Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. Kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tesvik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı: Soyadı: Tarih: İmza: